[1]
Z. Djokic, I. Malagoli Lanzoni, M. Katsikadelis, and G. Straub, “Serve analyses of elite European table tennis matches”, Int. j. racket sports sci., vol. 2, no. 1, pp. 1-8, Jun. 2020.