Theodosiou, Argiris, Amalia Drakou, and Thomas Sdoukos. 2020. “Job Satisfaction and Job Commitment of Greek Tennis, Table-Tennis and Badminton Coaches”. International Journal of Racket Sports Science 2 (2), 47-58. https://journal.racketsportscience.org/index.php/ijrss/article/view/20.