(1)
Djokic, Z.; Malagoli Lanzoni, I.; Katsikadelis, M.; Straub, G. Serve Analyses of Elite European Table Tennis Matches. Int. j. racket sports sci. 2020, 2, 1-8.